Vahetuse reeglid

  1. Üldsätted
   1. Reeglid saidi poolt valuutavahetusteenuste osutamiseks on kindlaks määratud käesoleva lepinguga;
   2. Termin “ressurss” tähendab käesolevas lepingus veebisaiti elektrooniliste valuutade vahetamiseks Ex-money.cc;
   3. Isik, kes nõustus tegema koostööd Ressursiga (edaspidi nimetatud Kasutaja);
   4. Kasutajat ja ressurssi nimetatakse edaspidi lepinguosalisteks;
   5. Sellel lepingul on sama õiguslik mõju kui kirjalikul lepingul. Pooled aktsepteerivad seda lepingut Ressursi Kasutajale pakutava valuutavahetuse suhete reguleerijana;
   6. Valuutavahetus toimub ressursi veebisaidil ja seda lepingut peetakse vahetuspäringu esitamisel aktsepteeritud avalikuks pakkumiseks;
  2. Lepingu objekt
   1. Ressursi pakutavad teenused on sätestatud käesoleva lepingu 4. punktis. Teenuste kasutamise standardid, mida kasutaja peab järgima, on moodustatud käesoleva lepingu punktis 9. Selle lepingu 5. klauslis on kehtestatud ressursireeglid;
   2. Kasutaja maksab Ressursi osutatavate teenuste eest vastavalt käesolevas lepingus kehtestatud reeglitele ja määrustele;
  3. Poolte õigused ja kohustused
   1. Ressursikohustused:
    1. Tagada sellise elektroonilise raha õigeaegne vahetamine nagu Yandex.Money, Payeer, Qiwi, OKPAY ja järgida kõiki käesoleva lepingu tingimusi;
    2. Ressurss tagab Kasutajale kogu Ex-money.cc teenuse kasutamise käigus tehnilise ja informatiivse toe;
    3. Ressurss tagab isikuandmete, tehingu suuruse, Kasutaja poolt tehingu ajal antud toimingu aja mitteavaldamise;
    4. Ressurss kohustub arvestama Kasutajale pakutavate allahindlustega;
    5. Tagama, et rahalised vahendid kantakse Kasutaja või kolmanda isiku kontole 24 tunni jooksul pärast kaebuse saamist käesoleva lepingu punktides 3.2.5, 5.4, 5.5 või 5.6 sätestatud juhtudel;
   2. Kasutaja kohustused:
    1. Kasutaja on kohustatud edastama vahetustoimingu üksikasjad;
    2. Kasutaja on kohustatud esitama kehtiva e-posti aadressi;
    3. Õigeaegsete süsteemiteadete saamiseks kaitske ressursi e-kirju rämpspostikausta sattumise eest. Tehingu sooritamiseks on teil katkematu juurdepääs Internetile;
    4. Järgima käesoleva lepingu tingimusi;
    5. Vahetuse käigus raha täieliku või osalise kättesaamata jätmise korral on Kasutaja kohustatud teavitama Ressurssi tagasiside vormi kaudu. Ja ka käesoleva lepingu punktides 5.4, 5.5 ja 5.6 loetletud pretsedentide kohta. Teade saadetakse hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul alates tehingu kuupäevast. Nende nõuete täitmata jätmise korral jäävad vaidlusalused vahendid ressursi saldosse;
    6. Järgima veebipõhiste rahaülekannete tegemise reegleid reguleerivaid seadusi;
    7. Sidusprogrammi kasutamisel kohustub Kasutaja mitte kasutama liikluse petmise süsteeme ja rämpsposti meetodeid selle vastuvõtmiseks;
   3. Ressursil on õigus:
    1. Vajadusel peatage ressursi töö (värskendamine, rikete kõrvaldamine, ümberkujundamine jne);
    2. Kui pöördute pädevate asutuste, ülaltoodud maksesüsteemide haldamise või kasutaja kaebuse kohta pettuste kohta, peatage vahetustoiming, kuni olukord on selgunud;
    3. Määrata kasutajale allahindlusi ja boonuseid oma äranägemise järgi;
    4. Kehtestada ja reguleerida komisjonitasu suurust tehingute eest;
    5. Keelduda kasutajatest teenustes põhjuseid selgitamata;
    6. Vale makse korral on Ressursil õigus nõuda teavet, mis kinnitab kasutaja seotust selle toiminguga, saates asjakohased dokumendid e-posti teel;
    7. Lõpetage suhtlemine ebaviisakas, teemaväliste küsimuste esitamisega või tugiteenusele vajaliku teabe edastamata jätmisega;
    8. Keela toiming käesoleva lepingu punktide 5.4, 5.5 ja 5.6 rikkumise korral. ja määrused;
    9. Vajadusel külmutage vahetustoiming ja selle kaudu teenuses saadud rahalised vahendid, kuni kasutaja on täielikult tuvastatud, taotledes selle läbimist.
    10. Punkti 3.2.8 kohaste kohustuste täitmata jätmise korral on administratsioonil õigus blokeerida seda punkti rikkunud kasutaja, samuti saatekirjade allikas.
  4. Ressursiteenused
   1. Ressurss Ex-money.cc teostab e-raha ja krüptovaluutade vahetust, mille loetelu on toodud saidil;
   2. Ressurss Ex-money.cc ei vastuta kasutaja rahaliste vahendite ladustamise seaduslikkuse eest;
  5. Lepingu reeglid
   1. Rahavahetus toimub pärast seda, kui on kasutajalt nõutud summa saadud tehingu lõpuleviimiseks kahekümne minuti jooksul. Pärast aja möödumist vahetusnõue kustutatakse. Kui vahendid laekuvad pärast ülalnimetatud aega, töödeldakse taotlust rahade laekumise hetkel kehtiva kiirusega.
   2. Raha vahetamise toiming on lõpule viidud juhul, kui raha kantakse Kasutaja andmetele.
   3. Pärast raha vahetamise avalduse tegemist pole seda võimalik tühistada.
   4. Kui Kasutajalt saadud summa erineb deklareeritust, siis on Ressursil õigus toiming peatada seni, kuni kasutaja taotleb tehingu tegeliku summa korrigeerimist ja hilisemat tasumist. Mõnel juhul saab taotlust kohe ümber arvutada raha laekumise fakti ja taotluse koostamise aegse vahetuskursi alusel.
   5. Vahendustasu Kasutaja poolt valesti sisestatud andmete korral ei tagastata. Ebaõigete või blokeeritud andmete korral tagastatakse raha Kasutaja kontole.
   6. Kui Kasutaja on muutnud makse lisad või tasunud arve väliskontolt, siis võib selline toiming olla blokeeritud. Sel juhul toimub raha tagastamine pärast Kasutaja sooviavaldust punkti 3.2.5 alusel.
   7. Kui Kasutaja teeb krüptorahaga seotud tehingu, siis sõltub sellise tehingu kiirus krüptokasseti plokiahela platvormi küljel toimingu töötlemiskiirusest.
   8. Igal juhul peetakse tagasimakse tegemisel kinni vahendustasu 5%, välja arvatud p 10.7.
  6. Vastutus ja garantiid
   1. Ressurss Ex-money.cc ei vastuta vahetusnõude vale täitmise eest kasutaja poolt. Vigade andmete korral raha ei tagastata.
   2. Ressurss ei vastuta kahju eest, mis tuleneb kliendi kui terviku või selle komponentide suutmatusest seadmeid kasutada.
   3. Makseviivitamine kolmandate isikute finantsasutuste süü tõttu ei kohusta Ex-money.cc ressurssi selle eest vastutama.
   4. Vahetaja ei vastuta kahjumi või sissetuleku saamata jätmise eest, kui see on tekkinud kliendi eksliku esitamise tulemusel tariifide või tehingute tasuvuse osas.
   5. Teenus Ex-money.cc ei vastuta ülekandeviivituste tõttu tekkinud rahaliste kahjude eest.
   6. Klient kinnitab, et tal on tehingu lõpuleviimiseks kasutatud raha käsutamiseks seaduslik alus.
   7. Klient kinnitab, et on Teenusega töötamise ajal täisealiseks saanud (vastavalt Kliendi asukohariigi seadusandlusele).
   8. Klient nõustub kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitamisega, kui selle tekkimise põhjuseks oli ressursi kasutamine.
  7. Lepingu tingimuste muudatused
   1. Ressursil on õigus seda lepingut muuta ja täiendada ilma sellest Kasutajat teavitamata. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist ametlikul veebisaidil Ex-money.cc.
  8. Vääramatu jõud
   1. Pooled ei vastuta Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kui selle põhjuseks olid vääramatu jõud. Nende hulka kuuluvad sõda, loodusõnnetused, tulekahjud, rahutused, võimude otsus, terrorirünnak, rahutused. Lisaks hõlmavad need rikke elektrivõrgu töös, juurdepääsu puudumist ülemaailmsele võrgule või teistele süsteemidele.
  9. Tingimused vahetuse läbiviimiseks
   1. Administratsioon keelab Allika kasutamise pettuse või muu ebaseadusliku tegevuse jaoks. Kaheldava päritoluga raha vahetamise katse eest vastutab Kasutaja vastavalt selle riigi seadustele, mille jurisdiktsiooni all tehing tehti.
   2. Ex-money.cc vahetusressurss võib tema nõudmisel edastada teavet maksete kohta, mille ebaseaduslikkus on tuvastatud, õiguskaitseasutustele, maksesüsteemi haldusele ja ohvrile.
   3. Vahetus toimub ainult siis, kui Kasutaja võtab oma virtuaalsest rahakotist raha välja. Samal ajal kannab ta isiklikku vastutust nende kättesaamise allikate seaduslikkuse eest.
   4. Pangaülekanne toimub kliendi valitud maksesüsteemi Interneti-pangateenuse kaudu. Kui rakendus luuakse pangaoperaatori abiga või sularahaautomaati kasutades, tuleb raha tagastada hiljemalt ühe päeva jooksul. Kui tehing hõlmab makse sooritamist Sberbanki kaardile, on vahendustasu 1% ülekande summast.
   5. Ressurss ei vastuta kolmandate isikute poolt Kasutajale tehtud ülekannete eest.
   6. Kui Kasutaja on klõpsanud nupul "Nõustun vahetusreeglitega", nõustub ta tingimusteta Lepingu tingimustega.
   7. Teenuse kasutamine mitme tellimuse loomiseks vahetuskursside erinevusest kasu saamiseks on rangelt keelatud.
  10. Kasutaja kinnitamine
   1. Kasutaja kontrollimine Teenuse esimesel nõudmisel on Kasutuslepingu lahutamatu osa.
   2. Identiteedi kontrollimise käigus võib Teenus omal äranägemisel nõuda mis tahes isikuandmeid (mis tahes vormingus ja mahus andmeid, mida Teenus peab täielikuks tuvastamiseks vajalikuks).
   3. Kasutaja nõustub Teenusega tegema otse või kolmandate isikute kaudu vajalikke uuringuid isikusamasuse kontrollimiseks või Kasutaja ja/või Teenuse kaitsmiseks finantskuritegude, näiteks pettuste eest. Sellisteks kolmandateks osapoolteks võivad olla KYC teenused ja/või muud süsteemid, Kasutaja ei piira Teenust nende valikul.
   4. Kontrollimise läbimisega nõustub Kasutaja Teenusega viima läbi mis tahes kasutajaga seotud uuringuid, mida Teenus vajalikuks peab. Teenus võib omal äranägemisel selle uuringu jaoks kaasata kolmanda osapoole.
   5. Teenuses sooritatud tehingute Interneti-rahakoti aadressid kontrollitakse automaatselt AML-iga.
   6. Vahetusteenusel on õigus nõuda Kasutaja kontrollimist, kui avalduses märgitud kliendi online-rahakoti aadress on seotud järgmiste mõistetega: Darkneti turg, Darkneti teenus, petturlik vahetus, illegaalne teenus, segamisteenus, lunaraha, kelmus, varastatud mündid .
   7. Kui lingid tuvastatakse, tagastatakse pärast kasutajapoolset kontrollimist raha saatja andmetele (miinus vahendustasu 10%).