Правила на обмяната

  1. Общи разпоредби
   1. Правилата за предоставяне на услуги за обмяна на валута от сайта се определят от това споразумение;
   2. Терминът „Ресурс“ в това споразумение означава уебсайт за обмен на електронни валути Ex-money.cc;
   3. Лицето, което се е съгласило да си сътрудничи с Ресурса, наричан по-нататък Потребител;
   4. Потребителят и Ресурсът са наричани по-долу Страните;
   5. Това споразумение има същия правен ефект като писменото споразумение. Страните приемат това споразумение като регулатор на отношенията при обмен на валути, предоставени от Ресурса на Потребителя;
   6. Обменът на валута се извършва на уебсайта на ресурса и това споразумение се счита за публична оферта, приета при подаване на заявка за размяна;
  2. Предмет на споразумението
   1. Услугите, предоставяни от Ресурса, са посочени в 4-та клауза на това споразумение. Стандартите за използване на услугите, които потребителят трябва да следва, са формулирани в клауза 9 от настоящото споразумение. В петата клауза на това споразумение са установени правилата за ресурсите;
   2. Потребителят заплаща за услугите, предоставяни от Ресурса, при спазване на всички правила и разпоредби, установени от настоящото споразумение;
  3. Права и задължения на страните
   1. Отговорности за ресурсите:
    1. Осигурете своевременната размяна на такива електронни пари като Yandex.Money, Payeer, Qiwi, OKPAY и спазвайте всички условия на настоящото споразумение;
    2. Ресурсът гарантира предоставянето на техническа и информационна поддръжка на Потребителя през целия процес на използване на услугата Ex-money.cc;
    3. Ресурсът гарантира неразкриване на лични данни, сумата на транзакцията, времето на операцията, предоставена от Потребителя по време на транзакцията;
    4. Ресурсът се задължава да вземе предвид отстъпките, които се предоставят на Потребителя;
    5. Уверете се, че средствата са кредитирани по сметката на Потребителя или трета страна в рамките на 24 часа след получаване на жалбата в случаите, предвидени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6 от настоящото споразумение;
   2. Задължения на Потребителя:
    1. Потребителят е длъжен да предостави подробности за операцията по обмен;
    2. Потребителят е длъжен да предостави валиден имейл адрес;
    3. Защитете имейлите от Ресурса от падане в папката със спам, за да получавате навременни системни съобщения. За да завършите транзакция, трябва да имате непрекъснат достъп до Интернет;
    4. Придържайте се към условията на това споразумение;
    5. В случай на пълно или частично неполучаване на средства в процеса на обмен, Потребителят е длъжен да уведоми Ресурса чрез формата за обратна връзка. А също и за прецедентите, изброени в точки 5.4, 5.5 и 5.6 от настоящото споразумение. Известието се изпраща не по-късно от тридесет (30) дни от датата на транзакцията. Спорните средства в случай на неспазване на тези изисквания остават на баланса на Ресурса;
    6. Спазвайте законите, уреждащи правилата за извършване на онлайн парични преводи;
    7. Когато използва партньорската програма, Потребителят се задължава да не използва системи за измама на трафик и спам методи за получаването му;
   3. Ресурсът има право:
    1. Спрете работата на Ресурса, ако е необходимо (актуализации, отстраняване на грешки, препроектиране и др.);
    2. Когато се свържете с компетентните органи, администрацията на горепосочените платежни системи или жалбата на Потребителя за измамни действия, спрете операцията по обмен до изясняване на ситуацията;
    3. Задайте отстъпки и бонуси за Потребителя по свое усмотрение;
    4. Установява и регулира размера на комисионната за транзакции;
    5. Отказвайте Потребителя в услуги, без да обяснявате причините;
    6. В случай на грешно плащане, Ресурсът има право да поиска информация, потвърждаваща участието на потребителя в тази операция, като изпрати съответните документи по имейл;
    7. Спрете да общувате с Потребителя, който е груб, задава въпроси извън темата или не предоставя необходимата информация на службата за поддръжка;
    8. Забранете операцията в случай на нарушение на клаузите на това споразумение 5.4, 5.5 и 5.6. и наредби;
    9. Ако е необходимо, замразете обменната операция и средствата, получени чрез нея в услугата, докато потребителят бъде напълно идентифициран, като поиска преминаването на такава.
    10. В случай на неспазване на задълженията в съответствие с точка 3.2.8, Администрацията има право да блокира потребителя, който е нарушил тази клауза, както и източника на препоръки.
  4. Ресурсни услуги
   1. Ресурсът Ex-money.cc извършва обмен на електронни пари и криптовалути, чийто списък е предоставен на сайта;
   2. Ресурсът Ex-money.cc не носи отговорност за законността на съхранението на средствата от Потребителя;
  5. Регламенти на споразумението
   1. Обмяната на средства се извършва след получаване на необходимата сума от Потребителя, за да завърши транзакцията в рамките на двадесет минути. След изтичане на времето заявката за размяна се изтрива. Когато средствата са получени след посочения по-горе час, заявлението се обработва по текущата ставка към момента на получаване на средствата.
   2. Операцията за размяна на средства приключва в случай на превод на пари към данните на Потребителя.
   3. След подаване на заявление за размяна на средства не е възможно да го анулирате.
   4. Ако получената от Потребителя сума се различава от декларираната, тогава Ресурсът има право да спре операцията, докато потребителят не поиска корекция и последващо плащане на действителната сума на транзакцията. В някои случаи приложението може да бъде преизчислено веднага след факта на получените средства и обменния курс към момента на създаване на приложението.
   5. Комисионната при неправилно въведени данни от Потребителя не се връща. В случай на неверни или блокирани данни, парите се връщат по сметката на Потребителя.
   6. Ако Потребителят е променил бележките към плащането или е платил фактурата от външен акаунт, тогава такава операция може да бъде блокирана. В този случай възстановяването се извършва след заявка на Потребителя на основание клауза 3.2.5.
   7. Ако потребителят направи транзакция, включваща криптовалута, тогава скоростта на такава транзакция зависи от скоростта на обработка на операцията от страната на блокчейн платформата на криптоасет.
   8. Във всеки случай, когато се извърши възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.7.
  6. Отговорност и гаранции
   1. Ресурсът Ex-money.cc не носи отговорност за неправилното изпълнение на заявката за размяна от Потребителя. Парите в случай на неточни данни няма да бъдат възстановени.
   2. Ресурсът не носи отговорност за щети от невъзможността да се работи с оборудването от страна на Клиента като цяло или неговите компоненти.
   3. Забавянето на плащането по вина на финансови институции на трети страни не задължава ресурса Ex-money.cc да носи отговорност за това.
   4. Обменникът не носи отговорност за загуби или неполучаване на доходи, ако те са възникнали в резултат на погрешно представяне от страна на Клиента по отношение на тарифите или рентабилността на транзакциите.
   5. Услугата Ex-money.cc не носи отговорност за финансови загуби, възникнали поради забавяне на прехвърлянето.
   6. Клиентът потвърждава, че има правно основание за разпореждане с парите, използвани за завършване на сделката.
   7. Клиентът потвърждава, че към момента на работа с Услугата е навършил пълнолетие (в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира Клиентът).
   8. Клиентът се съгласява да компенсира щетите на трети страни, ако причината за възникването му е била експлоатацията на ресурса.
  7. Промени в условията на споразумението
   1. Ресурсът има право да променя и допълва настоящото споразумение, без да уведомява Потребителя. Промените влизат в сила след публикуването им на официалния уебсайт Ex-money.cc.
  8. Форсмажорни обстоятелства
   1. Страните не носят отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на условията на споразумението, ако причината за това са форсмажорни обстоятелства. Те включват война, природни бедствия, пожар, бунт, решение на властите, терористична атака, бунтове. В допълнение, те включват провал в работата на електропреносната мрежа, липса на достъп до глобалната мрежа или до други системи.
  9. Условия за извършване на размяна
   1. Администрацията забранява използването на Ресурса за измамни или други незаконни операции. За опит за извършване на размяна с използване на пари със съмнителен произход, Потребителят ще носи отговорност в съответствие със законите на държавата, в юрисдикцията на която е извършена транзакцията.
   2. Ресурсът за обмен Ex-money.cc може да предава информация за плащания, чиято незаконност е установена, на правоприлагащите органи, администрацията на платежната система, както и на жертвата, по негово искане.
   3. Обменът се извършва само на факта, че Потребителят изтегля пари от своя виртуален портфейл. В същото време той носи лична отговорност за законността на източниците на тяхното получаване.
   4. Банковият превод се извършва чрез услугата Интернет банкиране на платежната система, избрана от клиента. Ако приложението е създадено с помощта на банков оператор или с помощта на банкомат, парите трябва да бъдат върнати не по-късно от един ден. Ако транзакцията включва плащане с карта на Сбербанк, комисионната ще бъде 1% от сумата на превода.
   5. Ресурсът не носи отговорност за преводи, извършени за Потребителя от трети страни.
   6. Ако Потребителят е натиснал бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, той безусловно приема условията на Споразумението.
   7. Използването на услугата за създаване на множество поръчки, за да се възползвате от разликата в обменните курсове, е строго забранено.
  10. Проверка на потребителя
   1. Проверката на Потребителя при първо искане на Услугата е неразделна част от Потребителското споразумение.
   2. В процеса на проверка на самоличността Услугата може да поиска всякакви лични данни по своя преценка (Данни във всякакъв формат и обем, които Услугата счете за необходими за пълна идентификация).
   3. Потребителят се съгласява Услугата да извърши необходимото проучване директно или чрез трети страни, за да провери самоличността или да защити Потребителя и/или Услугата от финансови престъпления, като измами. Такива трети страни могат да бъдат KYC услуги и/или други системи, като Потребителят не ограничава Услугата при избора им.
   4. С преминаването на проверката, Потребителят се съгласява с Услугата да проведе всяко проучване във връзка с Потребителя, което Услугата счете за необходимо. Услугата може да ангажира трета страна за това проучване по свое усмотрение.
   5. Адресите на интернет портфейлите на транзакциите, извършени в Услугата, се проверяват автоматично за AML.
   6. Услугата за обмен има право да поиска проверка на Потребителя, ако адресът на онлайн портфейла на клиента, посочен в приложението, е свързан със следните дефиниции: Darknet Marketplace, Darknet услуга, Измамна размяна, Незаконна услуга, Смесваща услуга, Откуп, Измама, Откраднати монети .
   7. В случай, че връзките бъдат идентифицирани, след проверка от страна на потребителя, средствата ще бъдат върнати на данните на подателя (минус комисионна от 10%).